BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesine bağlı olarak kurulan Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (BAŞKENT-SAM): Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Başkent Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5  (1) Merkezin amacı, Türkiye?nin milli güvenliğini etkileyen küresel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri izlemek, incelemek, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili kurum, makam ve kişilerle paylaşmak maksadıyla, bilimsel araştırma ve toplantılar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, değerlendirmek, görüş ve önerileri ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6  (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı bilimsel yayınlardan ve açık haber kaynaklarından elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmelerini yapmak; üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyallerinin güncelleştirilmesi ve benzeri amaçlar için kullanıma açmak; stratejik araştırmalar arşivinin geliştirilmesini sağlamak,
b) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak proje gerçekleştirme ve ortak araştırma olanaklarını sağlamak,
c) Öncelikle İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Hukuk Fakültesi olmak üzere Üniversitenin diğer akademik birimleri ile disiplinler arası projeleri geliştirmek ve bu alanda yapılacak çalışmaları özendirmek,
ç) Talepte bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek,
d) Rektörün talep edeceği konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7  (1) Merkezin yönetim organları;
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu ile,
c) Merkezin gelişmesine paralel olarak Yönetim Kurulu önerisi ve Rektör onayı ile ihtiyaç duyulan hizmet taleplerini karşılamak amacıyla kurulacak Çalışma ve Proje Gruplarından oluşur.

Müdür
MADDE 8  (1) Müdür, Rektör tarafından, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin ihtiyaç ve faaliyetlerinin gerektirmesi halinde, Yönetim Kurulu üyelerinden birini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevinden kısa süreli ayrılmalarında vekaleti varsa yardımcısına veya iş programı uygun bir yönetim kurulu üyesine bırakır. Üç ayı aşan bir süre görevinden uzak kalacaksa, kalan süreyi tamamlamak üzere yerine yeni bir müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9  (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Üniversitenin Kalite Politikası çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının talepleri ve Merkezin amaçları doğrultusunda ölçülebilir hedefler belirlemek,
c) Üniversite birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmaları başlatmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve belgelendirmek,
ç) Yönetim Kurulu toplantılarını düzenlemek, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
d) Yönetim Kurulunun hazırlayacağı Merkezin çalışma raporunu her yıl sonunda Rektöre sunmak,
e) Merkezin ve bağlı birimlerinin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, gerekli yönlendirme denetlemeleri yapmak,
f) Merkezin ve ona bağlı alt birimlerin, çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, üç aylık çalışma raporlarını oluşturarak Rektörün onayına sunup Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaştırılmasını sağlamak,
g) Merkezin hedeflerine varış oranlarının analiz ve değerlendirmesini yapmak,
ğ) Yayınlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri, Rektörün onayına sunmak.

Yönetim kurulu
MADDE 10  (1) Yönetim Kurulu, Üniversitenin farklı birimlerinde görev yapmakta olan tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ve Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Müdür yürütür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilk görevlendirme sırasında uygulanan esaslar çerçevesinde yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,
b) Müdürün ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,
c) Çalışma ve proje gruplarının oluşturulması, adlandırılması, çalışma kurallarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak ve örgütsel yönergeleri hazırlamak,
ç) Ortak çalışmalar için ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliğinin ilke ve kurallarını saptamak ve hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak,
d) Yıllık Faaliyet Programını incelemek, ilgililerin görüşlerini alarak yeni program düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 12  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.