BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Kongre Duyurusu


                                                                                                                                 

TERÖRİZM VE RADİKALLEŞME İLE MÜCADELE KONGRESİ

“CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRKİYE’DE TERÖRİZM VE TERÖRİZMLE MÜCADELE”

1. Kongrenin Başlığı ve Kongre Tarihi:

Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Kongresi, “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Terörizm ve Terörizmle Mücadele” başlığı altında Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAM) ile Terörizmle ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi (TERAM) iş birliğiyle, 03-05 Mart 2023 tarihlerinde çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

2. Kongrenin Amaçları:

Terörizm, dünyanın birçok ülkesini olduğu gibi Türkiye’yi de en çok etkileyen güvenlik sorunlarından birisidir. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana geçen 100 yıllık süre içerisinde bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras kalan, bir kısmı Cumhuriyetin kuruluş ideolojisine yönelen tepkilerden kaynaklanan, bir kısmı ise ideolojik nedenlerle oluşan terörizm tehdidiyle mücadele etmek zorunda kalmıştır.

Türkiye’nin maruz kaldığı terörizm tehdidinin en belirgin özelliği; etnik, ayrılıkçı, ideolojik, radikal din motifli olmak üzere neredeyse bilinen tüm terörizm türlerinin Türkiye’de ortaya çıkmış olmasıdır. Bu çerçevede, 1880’lerden itibaren 1918’e kadar anarşizm, sosyalizm ve milliyetçilik ekseninde Balkanlar, Kafkasya ve Doğu Anadolu’da Osmanlı İmparatorluğu’nun maruz kaldığı siyasal şiddet hareketleri, 1918-1938 arasında genç Türkiye Cumhuriyeti döneminde Cumhuriyet karşıtlığı olarak kendisini göstermiştir.

1960-1990 yılları arasında yaşanan Soğuk Savaş rüzgârı, sosyal ve ekonomik değişimler ile “yeni sol dalga” akımlarının ilerleyen yıllarda ayrılıkçı etnik terörizme esin kaynağı olduğu da görülmüştür. 1979 İran İslam Devrimi’nin ardından ise din motifli terörizm tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkilemeye başlamıştır. 1990’lardan itibaren ise Türkiye’de eş zamanlı olarak ayrılıkçı/bölücü terörizm,radikal dini motifli terörizm, radikal devrimci “sol” terörizm tehditleri yaşanmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinde ise Türkiye,  Fetullahçı Terör Örgütü’nün terör/kalkışma eylemlerine maruz kalmıştır. 2015-2016 yılları arasında ayrılıkçı/bölücü, radikal devrimci sol ve radikal dini motifli terör örgütlerinin eylemleri sonucunda yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş, binlercesi ise yaralanmıştır.

Tüm bu gerçekler ışığında, Başkent Üniversitesi SAM ve TERAM işbirliğinde 03-05 Mart 2023 tarihlerinde “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Terörizm ve Terörizmle Mücadele” başlığı altında düzenlenecek olan kongrenin temel amacı; Türkiye’nin terörizmle mücadelesini tarihsel bir perspektife oturtarak, mücadelenin teorik, pratik ve hukuki boyutlarını kapsayıcı bir bakış açısı çerçevesinde değerlendirmek ve Türkiye’de terörizm sorunsalına dair akademik çalışmalar bütünü ortaya koymaktır.

Kongre çerçevesinde akademisyenler, araştırmacılar, düşünce kuruluşu çalışanları, sivil toplum örgütü üyeleri ve kamu kuruluşu mensuplarını bir araya getirmek; Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye’de terörizm ve terörizmle mücadele konularında farkındalık oluşturmak ve konuyla ilgilenenlerin görüşlerini paylaşabilmelerini sağlamak ve Türkiye’nin terörizmle mücadelesi konusunda ortak akılla çözüm üretilebilmesine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

3. Kongre Temaları:

Kongre’de Türkiye’de terörizm ve terörizmle mücadele konuları, Türkiye’de terörizmin dünü, bugünü ve geleceğine yönelik tartışmalar ele alınacaktır. Bu temelde aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, Kongre’de ele alınacak olası konu başlıkları aşağıda sıralanmıştır.

-        Tarihi perspektiften Türkiye’de terörizm

-        Cumhuriyetin ilanından sonra ortaya çıkan ayaklanmalar ve isyanlar

-        Cumhuriyetin ilk yıllarında ayaklanmalar ve isyanlarla mücadelede Türk dış politikası

-        Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütleri (radikal sol terör örgütleri, etnik/ayrılıkçı terör örgütleri, radikal dini motifli terör örgütleri ve diğerleri)

-        Türkiye’nin terörizmle mücadelesi

-        Terörizmle mücadeleden alınan dersler (Türkiye’den ve dünyadan örnekler)

-        Ayaklanmaların bastırılmasında kullanılan yöntemler

-        Terörizmle mücadelede sınır ötesi operasyonlar

-        Türkiye’ye yönelik terörizm tehdidinin geleceği

-        Türkiye’deki radikalleşme ve radikalleşmeyle mücadeleye yönelik uygulamalar ve deneyimler

-        Terörizmle mücadelede istihbarat analizinin, finansal araçların, siber alanın, insansız hava araçlarının ve benzeri diğer araçların etkisi

4. Kongre Çıktıları:

Kongre’de ele alınan bildiriler çerçevesinde Türkiye’ye yönelik terörizm tehdidi ve Türkiye’nin terörizmle mücadelesi konularını kapsayan bilimsel çıktıların ortaya konulması, bu eserler içerisinden seçilenlerin üç ana ürün içerisinde yayımlanması planlanmaktadır:

a. Seçilen makalelerin Dergipark’ta yayımlanan Terörizm ve Radikalleşme Araştırmaları Dergisi TRAD’ın Haziran 2023 sayısının, “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Terörizm ve Terörizmle Mücadele” ana teması altında yayımlanması,

b. “Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Terörizm ve Terörizmle Mücadele” başlığı altında, seçilen makalelerden hazırlanacak derleme kitabın, YÖK tarafından kabul edilmiş uluslararası nitelikli bir yayınevinde yayımlanması,

c. Kongre Bildiri Kitapçığı çevrimiçi olarak yayımlanması.

5. Bildiri Önerisi Gönderme:

Kongreye gönderilen bildiri önerileri Türkçe dilinde kabul edilecektir. Kongreye iletilen tüm çalışmalar önce Kongre Bilim Kurulu tarafından ardından çift kör hakem sistemine göre değerlendirilecektir. Bildiri özetleri en fazla 450, bildiri tam metinleri en az 5.000, en fazla 8.000 kelime olmalıdır.

Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 31 Aralık 2022’dir. Bu tarihten sonra gelen bildiriler kabul edilmeyecektir. Kabul edilen bildiriler 16 Ocak 2023 tarihine kadar web sayfasından ilan edilecektir.

Kitapçıkta yer alması istenilen tam metin bildiriler ise 20 Şubat 2023 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Basılması planlanan uluslararası kitap ve TRAD özel sayısına seçilen makalelerin/kitap bölümlerinin ise ilgili yayınların yazım kurallarına uygun olarak 3 Nisan 2023 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. 

Bildiri önerisi göndermek isteyenlerin, Bildiri Öneri Formu’nu doldurarak kongreterorizm@gmail.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildiri Öneri Formu'nu indirmek için tıklayınız.

6. Kongre’ye Katılım:

Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Terörizm ve Terörizmle Mücadele Kongresine katılım ücretsizdir.

Kongreye katılım sağlamak isteyenlerin Kongre Kayıt Formu’nu doldurmaları gerekmektedir. Kongre Kayıt Formu'nu doldurmak için tıklayınız.

7. Katılım Sertifikası:

Kongrenin %70’ini takip eden tüm katılımcılara sertifika verilecektir.

 

Kongreye ilişkin ayrıntılı bilgiye https://sam.baskent.edu.tr/kw/index.php veya https://www.teram.org adresinden erişebilirsiniz.